مشارکت در ساخت
پيشينه‌ی تاريخی قرارداد مشارکت در ساخت
آگوست 4, 2022
سازنده برای مشارکت در ساخت و تعهداتش
تعهدات سازنده برای مشارکت در ساخت
ژانویه 18, 2023