سازنده برای مشارکت در ساخت و تعهداتش
تعهدات سازنده برای مشارکت در ساخت
ژانویه 18, 2023
پروانه تخریب و نوسازی
آورده و سهم الشرکه‌ی مالک در قرارداد مشارکت در ساخت
فوریه 13, 2023