پیش فروش سازنده در مشارکت در ساخت
پیش فروش سازنده بدون اطلاع مالک چه عواقبی دارد؟
اکتبر 8, 2023
تعدیل قرارداد مشارکت ساخت
تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت در اثر تغییر اوضاع و احوال
اکتبر 18, 2023