ضمانت اجرایی قرارداد مشارکت در ساخت
چک تضمین مشارکت در ساخت
سپتامبر 25, 2023
جریمه طبقه اضافی
جریمه ساخت یک طبقه اضافه
اکتبر 2, 2023